Bruk av idrettsanlegg til private aktører

Bruk av idrettsanlegg til private aktører

Kulturdepartementet har kommet med følgende presisjon til Norges Fotballforbund om

Om private, fortjenestebaserte aktørers leie og bruk av spillemiddel-finansierte idrettsanlegg – fotball

Kulturdepartementet viser til tidligere korrespondanse og særlig brev hitsendt per e-post 31. januar 2020 fra Norges Fotballforbund (NFF), der NFF ber om avklaring vedrørende private, fortjenestebaserte aktørers leie/bruk (omfang) av spillemiddelfinansierte fotballbaner er i samsvar med gjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videre bes om at aktørene får informasjon om hvilket omfang som er tillatelig, og at tydelig informasjon blir gitt av departementet til anleggseiere om tillatt omfang.

«Anleggseier kan ikke inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører eller andre som ikke kan søke om tilskudd. Fra denne hovedregel gjelder (blant andre) følgende unntak: 

 • Anlegget kan leies/lånes ut for en kortere periode eller for avvikling av enkeltarrangementer av kortere varighet.«
 • «En anleggseier har etter dette mulighet til å stille anlegget til disposisjon for private, fortjenestebaserte aktører i et begrenset omfang. Det understrekes at bestemmelsen praktiseres restriktivt, og at anleggseiers plikt til å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet, samt prinsippet om at fortjeneste ved bruk av anlegget skal komme dette til gode, tillegges avgjørende vekt.»Om forståelsen av uttrykkene «kortere periode» og «avvikling av enkeltarrangementer av kortere varighet» er departementets oppfatninger som følger, når det gjelder om omfanget av leien/ bruken av den spesifikke anleggstypen «fotballanlegg», jf. bestemmelsenes pkt. 2.6.10:
  • Kortere periode må oppfattes å gjelde inntil 3-4 dager.
  • Avvikling av enkeltarrangementer av kortere varighet må oppfattes likeledes å gjelde inntil 3-4 dager, idet det er uttrykket «kortere» som er avgjørende for begge tilfeller.
  • I tilfelle flere kortere perioder og/eller arrangementer av kortere varighet er oppfatningen at det på årsbasis må gjelde en begrensning på inntil 3-4 ganger med et lengre opphold i tid mellom hver gang.

  Typetilfeller som faller inn under unntaksbestemmelsen om enten «kortere periode» eller «avvikling av enkeltarrangementer av kortere varighet«:

  Anleggseier kan leie/låne ut fotballbanen mv. til:

  • Enkeltstående helgearrangement, dvs. lørdag og søndag, f.eks. for fotballskole i tidsrommet kl. 09.00-16.00.(jf. vedlegg, dvs. departementets brev av 5. april 2019).
  • Arrangement over tre dager i løpet av skolens sommerferie (jf. samme vedlegg).

  Gjentakelse av slike arrangementer med en hyppighet som nevnt over.

© 2020 - Levert av Erdal Solutions